VEDTEKTER NARVIK ISHOCKEYKLUBB


§ 1Klubbens navn

Klubbens navn er: Narvik Ishockeyklubb, og ble stiftet i 1962

§ 2Formål

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubbens formål er å drive ishockey organisert innenfor Norges ishockeyforbund som en del av Norges idrettsforbund (NIF). Klubben skal jobbe for å skape ekte idrettsglede og gi sine medlemmer en positiv idrettsopplevelse. Klubben skal alltid etterleve gjeldende verdier og normer.

Narvik ishockeyklubb skal til enhver tid etterstrebe et godt samarbeid med andre klubber i samme lokalområde og bidra positivt til utbredning av sporten

§ 3Organisering

Narvik ishockeyklubb er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets.

Narvik ishockeyklubb er medlem av Norges ishockeyforbund, region Nord.

Narvik ishockeyklubb hører hjemme i Narvik kommune, og er medlem av idrettsrådet i Narvik.

§ 4Juridisk person

Klubben er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5Medlemmer

Alle som aksepterer Narvik Ishockeyklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Narvik ishockeyklubb fører elektroniske medlemslister som vedlikeholdes i medlemsnett – Min idrett. Disse sendes til idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret

Æresmedlemmer innehar gratis livsvarig medlemskap i klubben.

§ 6Stemmerett og valgbarhet

Alle betalende medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i klubben.

Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møterett og forslagsrett til årsmøtet

Støttemedlemmer regnes som medlemmer har også stemmerett.

§ 7Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og minst 50 prosent av kontingenten sendes ut i tidsperioden september til november. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Andre avgifter/ egenandeler kan kreves for deltagelse i lagets aktiviteter.

§ 8Fullmakter

​Styret avgjør hvem i styret som skal ha prokura.

​Styreleders prokura er begrenset til kr. 75.000,- Beløp over dette skal styrebehandles!

§ 9Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

Trenere, oppmenn, etc. kan lønnes etter de rammer som årsmøtet har satt.

§ 10Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år før 31.mars, er klubbens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring på klubbens nettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme.

På årsmøtet kan man bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 11Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 12Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding

2. Behandle regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta budsjett

6. Velge:

a) Leder og nestleder

b) Styremedlem(mer)

c) Medlemmer til klubbens utvalg/ komiteer.

d) Revisor og dennes stedfortreder

§ 14Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 15Styret

Klubben ledes av et styre på minimum 6 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Narvik ishockeyklubbs økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere Narvik Ishockeyklubb utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller mer enn 1/3 av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen