LAGLEDERHÅNDBOKEN

2019/2020

Innledning

Laglederhåndboken er laglederens verktøy og skal gi råd og veiledning til hvordan et ishockeylag i Arctic Eagles – Narvik Hockey (AENH) fra U8 til U20 skal drives. Laglederhåndboken skal være i samsvar med klubbens vedtekter og sportslige retningslinjer. I de tilfeller laglederhåndboken avviker fra klubbens vedtekter og sportslige retningslinjer, er det klubbens vedtekter og sportslige retningslinjer som gjelder. Laglederhåndboken revideres årlig av klubbens styre. Trenerrollen og sportslig ledelse omhandles ikke i laglederhåndboken.

 

Optimalisering av lagstrukturen

Laget er avhengig av engasjerte foreldre som ønsker å stille opp. Det er helt essensielt for at laget skal fungere optimalt. Uten engasjerte og aktive foreldre vil det være vanskelig eller umulig å tilby spillerne et godt organisert opplegg der man oppnår ønsket sportslig utvikling. En tydelig ansvars- og rollefordeling internt i laget er viktig for en optimal struktur, og det skal ha en engasjerende virkning på alle som bidrar. Det eksisterer både små og store oppgaver. Noen er av ulik popularitet, men alle er like viktige. Drift av ishockeylag er tidkrevende, og da er struktur helt essensielt.

 

Organisering av laget

Hvert enkelt lag skal optimalt sett bestå av rollefordelingen:

 

 • Lagleder

 • Trenere

 • Materialforvaltere

 • Skøyteslipere

 • Kasserer

 • Dugnadsansvarlig

 • Fotograf/skribent

 • Foreldrekontakt/sosialt ansvarlig

 

Lagleder

Lagleders hovedansvar er å organisere/administrere hele årstrinn. Lagleder har ikke sportslig ansvar. Klubbens styre skal forholde seg til kun én lagleder. Lagleder innstilles av foreldregruppen og skal godkjennes av styret.

 

Oppgaver:

 • Sørge for oppdatert adresseliste med kontaktinformasjon til alle spillere, trenere og støtteapparatet.

 • Organisere lagets kamper i tråd med klubbens retningslinjer.

 • Ansvarlig for gjennomføring av lagets hjemmekamper. Dette inkluderer å sørge for at det er folk til sekretariat og føring av matchprotokoll.

 • I samarbeid med kasserer ansvarlig for at reiser/cup/kretskamper blir gjennomført.

 • I samarbeid med kasserer ansvarlig for påmelding av lag til turnering, betaling av turneringens påmeldingsavgift og eventuelle kostnader for overnatting/mat. Lagleder tar gjerne initiativet til å lete opp gode turneringer.

 • I samarbeid med kasserer ansvarlig for innkreving av egenbetaling ved reiser.

 • I samarbeid med kasserer bestille transport og overnatting til reiser og holde oversikt over hvilke rom spillerne overnatter på (hvis flere). Eventuelle rammeavtaler klubben har med reisebyrå, hotellkjeder eller andre overnatting-/transportselskap skal benyttes.

 • Utarbeide lagets årsmelding som innleveres klubbens styre i forkant av klubbens årsmøte.

 

Trenere

Treneren(e) har ansvar for det sportslige opplegget mht. organisering av treninger og deltakelse på kamper iht. klubbens retningslinjer. Treneren(e) har ansvar for at hver enkelt spiller får best mulig utbytte av treningene iht. klubbens sportslige retningslinjer.

 

Materialforvalter

Oppgaver:

 • Holde orden og oversikt i lagets bod/kasse med utstyr.

 • Kontroll på drakter.

 • Rapportere til lagleder ved defekt og/eller manglende utstyr.

 • Sørge for at garderobene er skikkelig ryddet. Forlates slik man ønsker å finne dem.

 

Skøyteslipere

Oppgaver:

 • Sliping av skøyter, organisering av slipetider og evt. holde slipekurs ved behov.

 

Det er en fordel at skøytesliperne setter opp faste tider for sliping. Behov for sliping av skøyter øker med alder og vekt på spillere. Det blir derfor viktigere og viktigere jo eldre og tyngre spillerne blir at laget har et velfungerende slipesystem.

 

Dugnadsansvarlig

Hvert enkelt lag gjennomfører dugnader både i regi av klubben og av eget lag. Det er viktig å ivareta en rettferdig arbeidsfordeling blant foreldre og spillere, og da er en dugnadsansvarlig essensiell.

 

Oppgaver:

 • Koordinering av lagets dugnader. Gjelder både eksterne dugnader hos bedrifter og klubbens interne dugnader.

 

Fotograf/skribent

Klubben ønsker å fremme hele klubben i dens mediekanaler. I en stor klubb er dette vanskelig å håndtere for én person alene. Klubben har en kommunikasjonsansvarlig som ivaretar all publisering i klubbens offisielle kanaler. Lagets fotograf/skribent samarbeider med klubbens kommunikasjonsansvarlig.

 

Oppgaver:

 • Levere stoff/reportasjer og bilder til klubbens kommunikasjonsansvarlig for publisering i klubbens mediekanaler.

 • Organisere lagbilder.

 

Kasserer

Kontroll på økonomi er et godt utgangspunkt for det meste vi foretar oss, og da er det viktig at hvert enkelt lag har en kasserer. Kassereren skal helst ikke inneha andre verv i laget. Kassereren skal ikke ha egne konti, men ha en egen lagkonto. Alle overføringer skal skje i regi av laget. Hovedoppgaven for kassereren vil være å i samarbeid med lagleder ha oversikt over og kontroll på økonomi i laget vedrørende reiser, utstyr for laget etc. Kasserer skal informere gruppen og vise til regnskap for hver måned, for å unngå misforståelser og mistillit.

 

Oppgaver:

 • Ansvar for regnskap vedr. reiser, turneringer etc.

 • Oversikt over lagets dugnader og andre inntekter laget har og ha totaloversikt på hva årstrinnet til enhver tid disponerer av penger.

 • I samarbeid med lagleder ansvarlig for at reiser/cup/kretskamper blir gjennomført.

 • I samarbeid med lagleder ansvarlig for påmelding av lag til turnering, betaling av turneringens påmeldingsavgift og eventuelle kostnader for overnatting/mat.

 • I samarbeid med lagleder ansvarlig for innkreving av egenbetaling ved reiser.

 • I samarbeid med lagleder bestille transport og overnatting til reiser og holde oversikt over hvilke rom spillerne overnatter på (hvis flere). Eventuelle rammeavtaler klubben har med reisebyrå, hotellkjeder eller andre overnatting-/transportselskap skal benyttes.

 

Foreldrekontakt/sosialt ansvarlig

Samhold er et nøkkelord i ethvert hockeylag. Det er viktig at både barn og foreldre trives godt for at laget skal fungere optimalt. Foreldrekontakten tar gjerne initiativ til sosiale tilstelninger for økt samhold og gjøre det lettere for spillere og foreldre å bli kjent med hverandre. Eksempelvis samle laget til bowlingkveld, se andre lags kamper, avslutning, julesamling etc.

Oppgaver:

 • Samle inn saker som ønskes tatt opp på foreldremøter.

 • Være lagets kontaktperson for foreldre og tale foreldrenes sak på foreldremøter etter behov.

 • Sosial organisering.

 

Foreldrerollen

Klubben ønsker engasjerte foreldre som støtter både lag og enkeltspillere i med- og motgang. Klubben ønsker at foreldre skal motivere spillerne til å yte sitt beste på trening og i kamp, samt forholde seg til lagets og klubbens interne retningslinjer. Det er viktig at foreldre viser tillit til og støtter treneren og dens rolle, da det er treneren som er ansvarlig for spillernes utvikling.

 

Foreldrerollens 15 bud:

 1. Sett deg inn i målsettingen for klubbens virksomhet. Dette kan gi svar på om du vil delta eller ikke med ditt barn.

 2. Foreldreambisjoner kan lett bli en fallgrop for spilleren. En viktig del av spillerens utvikling er å takle egen hverdag. Eksempelvis kommunikasjon med lederen, dag-/ukeplanlegging og vedlikehold av ishockeyutstyr.

 3. Støtt ditt barn, dets lagkamerater og lagets støtteapparat. Eventuelle problemer løses ofte best gjennom å kommunikasjon med trener og/eller lagleder uten spillerens tilstedeværelse (avhengig av alder). Splittelse mellom leder(e) og foreldregruppe går alltid utover spillerne.

 4. Så langt det er mulig, la de unge oppleve hockey på egenhånd.

 5. Gode verdier og holdninger er viktige. Ditt barn får naturligvis lære seg respekt, fair play, kameratskap og lag- og dugnadsånd.

 6. Oppfostre dine barn slik at de i sitt idrettsmiljø våger å uttrykke seg og vise følelser. Skuffelser kan da håndteres på en real måte.

 7. Elsk ditt barn som det er, uten krav til prestasjoner. Vær positiv og LYTT til tanker om spillet, lagkameratene og lederne. Barn ønsker å ha noe å fortelle når de kommer hjem.

 8. Delta i lagets dialog om normer og regler som er viktige for deres barns utvikling som mennesker og hockeyspillere.

 9. Støtt dommerne i deres vanskelige og viktige rolle som kampleder.

 10. Press aldri frem resultater under kamper. Utvikling av ishockeyspillere er en lang prosess og hver enkeltspiller er unik.

 11. Varier ditt barns deltakelse i idrett gjennom hele oppveksten. Variasjon gir bedre læring og mestring.

 12. Tenk over at ved deltakelse i AENH opplever ditt barn

 

 • felleskap,

 • utvikling av ferdigheter,

 • spenning,

 • konkurranse,

 • fremgang,

 • mestring og

 • utløp for energi.

 1. Under trening tilnærmer spillerne seg nye ferdigheter. Under kamp praktiserer spillerne de nye ferdighetene. Overvurder ikke kampens betydning i barne- og ungdomsårene.

 2. Gjør deg kjent med treneres prinsipper når det gjelder laguttak.

 3. Sørg for at ditt barn spiser rett mat og hviler tilstrekkelig. Støtt ditt barn i skole og idrett.

 

Klubben oppfordrer foreldre og lagledere til å gjennomgå klubbens og lagets retningslinjer og regler sammen med spillerne, både i felleskap og i hjemmet. Disse kan gjerne skrives ut og henges en plass de jevnlig er synlig for spillerne. Eksempelvis på soverommet. Husk at det hviler et stort ansvar på foreldre, lagledere og trenere til å gå foran som et godt eksempel både i og utenfor ishallen.

 

Utarbeid gjerne forenklede ordensregler for yngre lag, til det beste for spillerne. Selvsagt i tråd med klubbens regler og retningslinjer.

 

Regler og retningslinjer

Lagets regler og retningslinjer er gitt gjennom NIHF og klubbens vedtekter.

 

 • Mobbing tolereres ikke, og vil få konsekvenser i form av treningsnekt, kampnekt og i siste instans ekskludering fra klubben.

 • Slåssing vil ikke bli tolerert og vil føre til bortvisning og utestengelse for en gitt periode.

 • Respekter trenere, lagledere, dommere, lagkamerater og foreldre.

 • Unngå banning eller stygg språkbruk på benken, på isen, i garderoben eller andre steder i forbindelse med utøvelse av sporten.

 • All form for fotografering og filming i garderobe er forbudt.

 • Hold orden på utstyr i garderobe og ikke bruk mer plass enn man trenger. Søppel som tape og papir etc. skal i søppeldunken.

 • Vær rask i dusjen, alle skal få mulighet til å dusje før neste lag skal bruke garderoben.

 • Køller skal settes ved inngangen i garderoben og ikke ligge på gulvet.

 • Det er ikke lov å bruke puck og kølle i garderoben.

 • Når skøyter er tatt på skal man sitte på benken inntil man går på isen. Man skal gå, og ikke løpe fra garderoben til isen.

 • Ishockey skal være gøy!

© Arctic Eagles - Narvik Hockey - developed by Torje Kosmo Karlsen